FASE 4

Gestió i supervisió

Gestió del projecte

Es formalitzarà una estructura de gestió per assegurar que s’assoleixen els objectius del projecte d’acord amb la planificació establerta.

S’organitzaran reunions periòdiques de coordinació i seguiment que serviran per revisar l’avenç del projecte. Sempre que calgui, s’aplicaran les mesures correctores oportunes.