FASE 2

Aplicació

Optimització en la gestió de l’aigua a les vinyes

El 98% de les vinyes del Priorat pateixen escassetat d’aigua, cosa que afecta la producció de raïm i la seva qualitat; una situació que se suma a la falta d’informació sobre les bones pràctiques en irrigació.

Durant tres anys, es monitoritzarà la humitat del sòl de les parcel·les, es mesuraran paràmetres directament sobre les plantes de vinya i s’avaluarà la qualitat del raïm. Això permetrà optimitzar la gestió del reg adaptant-lo a les condicions de cada vinya.

 

Ús eficient de pesticides

Actualment, la regió està altament afectada per plagues i malalties de la vinya, cosa que obliga a fer un ús intensiu de productes químics.

Per evitar l’ús d’aquests productes, que tenen efectes sobre la salut de les persones i el medi ambient, s’implementarà un programa integrat de gestió de plagues basat en la cooperació entre els productors de raïm, els tècnics de VITEC i l’Agrupació de Defensa Vegetal de DOM y DOQP.

 

Ús eficient de fertilitzants

El sòl del Priorat es caracteritza per ser pobre en nutrients, un factor que els productors de raïm combaten amb l’aportació periòdica de fertilitzants per mantenir els nivells de producció i qualitat del raïm.

Amb aquesta acció es pretén prioritzar l’ús de fertilitzants orgànics, així com optimitzar-ne l’ús mitjançant la dosi adequada en el moment més òptim segons les condicions de cada zona.

 

Optimització en l’ús de l’aigua, l’energia i els materials en cellers

La informació recol·lectada per VITEC mostra que el procés productiu del vi a la regió del Priorat pot millorar pel que fa a consum de recursos i generació de residus.

Aquesta acció preveu identificar les oportunitats de millora del procés i generar una sèrie de tècniques i directrius.

 

Comunicació de la petjada ambiental del vi

S’informarà els cellers i els consumidors sobre el perfil ambiental del vi del Priorat, per a la qual cosa s’aplicarà la metodologia PEF, recomanada per la Comissió Europea per comunicar els impactes ambientals causats per un producte al llarg del seu cicle de vida. Aquesta metodologia s’aplicarà per al vi mitjà representatiu de la regió.

 

Promoció del turisme de vi sostenible

La forta relació entre el sector del vi i el turisme al Priorat ofereix una oportunitat real de crear l’equilibri adequat entre el benestar dels turistes, les necessitats de l’entorn natural i el desenvolupament i la competitivitat de la regió del Priorat i les seves empreses vitivinícoles. Alhora, permet adoptar un enfocament integrat per aconseguir un enoturisme sostenible i competitiu.

S’espera que l’enoturisme sostenible representi una motivació important perquè els cellers redueixin la petjada de carboni de la seva producció de vi i comuniquin aquest avantatge competitiu als seus consumidors.

 

Transferència dels resultats del projecte

S’identificaran les regions de la UE productores de vi i els cellers que es podrien beneficiar dels resultats del projecte LIFE Priorat+Montsant amb la finalitat de transmetre els coneixements adquirits:

  • A la vinya: reg, fitosanitaris i fertilització
  • Als cellers: optimització del consum de recursos i petjada de carboni
  • En l’enoturisme